سوره

فضایل آیت الکرسی

آیت الکرسی کدام آیه است؟

همه ی سوره ها درقرآن کریم دارای نام مخصوصی هستند مانند:حمد،بقره،آل عمران و...اما غالبا آیات سوره های قرآن نام خاصی ندارند وتهنها برخی آیه ها به لحاظ نوعی ویژگی ،دارای نام مخصوصی هستند مانند:آیه ی نور،آیه ی دین،آیه ی ملک....وازآن جمله،آیه 255 سوره ی بقره است که با عنوان آیت الکرسی خوانده می شود.آیت الکرسی نام یک آیه است که با« الله لا اله الا هو»آغاز می شود وبا «هو العلی العظیم»پایان می یابد ودوآیه بعد از آن جزء آیت الکرسی نمی باشد .هر چند دربرخی موارد به خواندن آن ها نیز تاکید شده است.در رئایت آمده است که آیت الکرسی پنجاه کلمه دارد ودر هرکلمه پنجاه برکت است  وآیع ی یاد شده تا «هو العلی العظیم»پنجاه کلمه می باشد.بنابرآین آیت الکرسی تنها یک آیه است ودر بین آیات ،دارای نام مخصوص به خود می باشد.

اهمیت وعظمت آیت الکرسی

رسول اکرم (ص)خطاب به حضرت علی(ع)فرمود:یا علی این آیه را به فرزندان ،همسایگان وهمگان بیاموز ،چرا که این آیه از تمام آیات نازل شده ،با عظمت تر است.

عظیم ترین آیه ی قرآن آیت الکرسی

روزی رسول اکرم(ص) به مردی فرمودند :کدام آیه  با عظمت تر است ؟او گفت :خدا  ورسول او دانا ترند.سپس پیامبر(ص) دوباره سوال را تکرار فرمودوآن مرد دوباره همان جواب را داد آنگاه پیامبر(ص) فرمودند:عظیم ترین آیه ی،آیت الکرسی است.«علت این که پیامبر چند مرتبه سوال را تکرار نمود  ،برای این که اهمیت موضوع،یعنی آیت الکرسی تاکید نمایند»

با عظمت ترین چیز ها غیراز خداوند

رسول خدا(ص)فرمودند:آیت الکرسی وسوره ی توحید ،عظیم تراز همه ی چیز هایی است که دون وپست تر از خداست.

آیت الکرسی موجب تقویت حافظه می گردد

در تفسیر برهان آمده است که :«خواندن آیت الکرسی موجب تقویت حافظه می شود».رسول خدا(ص)فرمود:«هرکس آیت الکرسی را بازعفران درکف دست بنویسد وبعد آن را بلیسد وهفت بار این عمل را انجام دهد،هرگز چیزی را فراموش نمی کند وفرشتگان برای او طلب آمرزش می نمایند».برای تقویت حافظه ،اگر کسی آیت الکرسی را با گلاب وزعفران  بنویسد وبعد آن را بلیسد ،برای خوب به حافظه سپردن مفید است {ابته هنگام خوردن باید وضو داشته باشد}.از پیامبراکرم(ص)روایت است که فرمودند:«پنج چیز حافظه را قوی می کند :خوردن شیرینی،گوشت نزدیک گردن،عدس،نان سرد،وخواندن آیت الکرسی»

اگر علم می خواهید آیت الکرسی بخوانید

عالمی می گوید:هرکه علم می خواهد برپنج چیز مواظبت کند:

1-پرهیز کاری درآشکارا ونهان.

2-خواندن آیت الکرسی

3-همیشه باوضو بودن

4-نماز شب خواندن حتی اگر دورکعت باشد

5-غذا خوردن به منظور نیرو گرفتن ،نه پر کردن شکم.

خواندن آیت الکرسی در سفر

امام صادق(ع)فرمود:«سفر را با دادن صدقه  ویا خواندن آیت الکرسی آغاز کنید»امام صادق(ع)فرمود:«کسی که درسفر هرشب آیت الکرسی را بخواند هم خودش درسلامت باشد {وهم آن چیز هایی}که همراه اوست .

قرآن را فراموش نکند

رسول اکرم(ص)فرمود:«هرکس چهارآیه ی اول سوره ی بقره ،آیت الکرسی ودوآیه ی بعد از آن وسه آیه ی آخر سوره بقره را بخواند  در جان ومال خود چیزی را مکروه  وناپسند باشد نمی بیند وشیطان به او نزدیک نشود وقرآن را فراموش نمی کند».

خواندن آیت الکرسی بعد از وضو

مستحب است انسان پس از اتمام وضو بخواند.هرکس آیت الکرسی را بعد از وضو بخواند خداوند ثواب چهل سال عبادت را به او می دهد وچهل درجه به درجاتش می افزاید وچهل حورالعین را به او تزویج می نماید.

 

 

 

+ نوشته شده در  2009/6/21ساعت 12:18  توسط وحید باقی  |